Prawo własności intelektualnej

(prawo własności przemysłowej; prawo autorskie i prawa pokrewne; prawo do know-how; prawo do firmy; prawo do baz danych; dobra osobiste)

Prawo własności intelektualnej w dobie ogólnodostępnego internetu stanowi podstawę funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego utworów, wzorów przemysłowych, patentów i znaków towarowych działalność firmy może nie przynosić oczekiwanych korzyści, a niewiedza i związane z nią naruszanie prawa własności intelektualnej wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej świadczy usługi prawne w zakresie prawa własności przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz ochrony dóbr osobistych. To profesjonalne wsparcie w zakresie zabezpieczenia know-how przedsiębiorstwa, ochrony prawa do firmy czy baz danych.

Wiele przedsiębiorstw korzysta z baz danych klientów, produktów czy usług, tworzy logo, banery, strony internetowe, które mają za zadanie pozyskać uwagę odbiorców, wyróżnić się na tle konkurencji i zagwarantować sobie odpowiednie przychody. Aby zapewnić odpowiedni rozwój własnej działalności gospodarczej, zapraszamy do Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej. Regulacji dotyczących praw własności intelektualnej jest wiele. Są określone w odrębnych gałęziach prawnych, w różnych aktach prawnych, między innymi w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie – Prawo własności przemysłowej, ustawie o ochronie baz danych czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skutecznej ochrony tej sfery działalności gospodarczej niezbędne jest doświadczenie i odpowiednia wiedza, którą zagwarantują Państwu Prawnicy z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej.

Sprawdź również kiedy należy Ci się odszkodowanie w przypadku błędu medycznego

Prawo gospodarcze, handlowe i KRS

(dot. przedsiębiorców, spółek, fundacji, stowarzyszeń)

Skuteczna pomoc w zakresie prawa gospodarczego i handlowego

Kancelaria Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz handlowego. Skutecznie pomagamy przedsiębiorcom w bieżących kwestiach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, jak również doraźnie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

Pomoc na każdym etapie działalności

Oferujemy usługi dla Klientów na każdym etapie prowadzonej działalności. Dla nowo zarejestrowanych podmiotów lub osób planujących założenie firmy, świadczymy pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie zakładania i rejestracji oraz tworzenia statutów i umów spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń, zgłoszenia do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego, rejestrowania przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, przygotowywania regulaminów i kodeksów oraz innego rodzaju aktów, które regulują funkcjonowanie firm. Doradzamy w wyborze korzystnej formy spółki handlowej pod kątem założonych przez Klienta celów i profilu działalności, a także pomagamy w prawidłowej rejestracji przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskaniu numeru NIP i REGON.

W przypadku firm już istniejących, świadczymy usługi w zakresie wprowadzania zmian w KRS, jak również zmian dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia liczby wspólników. Pomagamy w sprawach pracowniczych oraz przygotowywaniu projektów dokumentów (m.in. porozumień wspólników, umów o współpracy, uchwał, umów dostawy, sprzedaży i dystrybucji, leasingu, franchisingu i najmu) i cywilnoprawnych kontraktów, włącznie z negocjowaniem ich warunków. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, pomagamy w zakresie łączenia i podziałów spółek, a także podwyższenia kapitału zakładowego. Przygotowujemy analizy prawne.

Prowadzimy również postępowania naprawcze i upadłościowe, a także pomagamy w likwidacji oraz rozwiązywaniu spółek.

Czytaj również na temat prawa spadkowego

Prawo ubezpieczeń społecznych

(…)

(…)

Prawo pracy

(odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie; sprawy dotczące wynagrodzenia za pracę, godzin nadliczbowych, premie, nagrody; sprawy o dyskryminację, mobbing; odwołania od decyzji ZUS/KRUS; sprawy dotyczące ustalenia prawa do emerytury/renty, wysokości przyznanej emerytury/renty)

Prawo pracy jest zbiorem norm prawnych, związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami zarówno ze strony pracodawców, jak i osób zatrudnionych.

Obsługa prawna pracodawców

W ramach doraźnej lub stałej obsługi prawnej świadczonej dla przedsiębiorców, doradzamy w kwestiach związanych ze stworzeniem przepisów wewnętrznych, regulaminów wynagrodzeń oraz przepisów dotyczących ochrony zdrowia pracowników. Podchodzimy indywidualnie do każdej firmy, by poznać jej struktury i właściwie ocenić, na jakiej podstawie powinni zostać zatrudniani pracownicy. Po dokładnej analizie wskazujemy zalety i wady stosowania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, by pomóc w podjęciu ostatecznych decyzji.

Obsługa prawna dla pracownika

Pozycja pracownika zazwyczaj wydaje się pozycją „słabszą”, jeśli chodzi o stosunek pracy. Badamy dokładnie sprawę Klienta tak, by wyrównać dysharmonię panującą między stronami. Pomocy prawnej udzielamy już na samym początku, gdy pracownik jeszcze nie zawarł umowy z pracodawcą. Oceniamy wtedy, w jaki sposób skonstruowana jest umowa, którą proponuje przedsiębiorca. Zwracamy uwagę, czy wszystkie punkty zawarte w dokumencie są zgodne z prawem pracy oraz które zagadnienia mogą być niekorzystne dla pracownika.

Ważną kwestią w prawie pracy są obowiązki pracodawcy i pracownika. Warto o nich wiedzieć, by nie dochodziło do konfliktów między stronami.

Pracodawca musi zapoznać pracownika z zakresem jego kompetencji, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Zobowiązany jest do prawidłowej organizacji czasu, terminowych wypłat wynagrodzeń oraz stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Istotne jest, by pracodawca ułatwiał swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Obowiązki pracownika to przede wszystkim sumiennie wykonywanie pracy, przestrzeganie czasu pracy oraz przestrzeganie regulaminu, zasad bhp i ppoż.

W naszej kancelarii gwarantujemy pełną dyskrecję. Zapraszamy do Kontaktu

Prawo spadkowe

(m.in. stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek)

Sprawy spadkowe bywają bardzo skomplikowane, dlatego warto powierzyć je specjalistom. Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną. Wspieramy Klientów w kwestiach związanych z nabyciem spadku, podziałem majątku po zmarłym. Pomagamy w sytuacjach dotyczących odrzucenia spadku, dzięki czemu można uniknąć ogromnych długów. Prowadzimy także postępowania dotyczące zachowku, wydziedziczenia lub odwołania testamentu. Działamy kompleksowo – udzielamy konsultacji prawnych, przygotowujemy projekty testamentów, tworzymy wnioski, reprezentujemy Klientów podczas rozpraw sądowych.

Sprawy spadkowe to nasza specjalność

Nasza kancelaria cieszy się zaufaniem wielu osób. Wyróżnia nas wysoka skuteczność działań oraz doświadczenie. Prowadziliśmy wiele skomplikowanych spraw spadkowych, które wymagały od nas ogromnego zaangażowania. Wiemy, że kwestie związane z dziedziczeniem mogą być bardzo drażliwe, dlatego przedstawiamy różne warianty rozwiązań, tłumacząc, z jakimi konsekwencjami mogą się wiązać. Dokładnie analizujemy sytuację spadkobierców, a także zapisy zawarte w testamencie.

Stawiamy na dobry kontakt

Dbamy o zachowanie dobrych relacji z Klientami. Na bieżąco informujemy o postępach w nadzorowanych działaniach. Umożliwiamy kontakt także w godzinach wieczornych, aby nie musieli Państwo zmieniać swojego grafiku. Przykładamy również ogromną uwagę do zachowania poufności danych. Udzielamy informacji wyłącznie wybranym osobom. Przechowujemy dokumenty w bezpiecznym miejscu. Jeśli chcą Państwo szybko załatwić sprawy spadkowe Piotrków to miejsce, w którym uda się uzyskać wsparcie ekspertów.

Dlaczego warto nam zaufać?

Dysponujemy wszechstronnym doświadczeniem. Założycielka naszej kancelarii, radca prawny Paulina Majewska, wyróżnia się rozległą wiedzą merytoryczną, którą dzieli się, występując jako ekspert w mediach. Do naszych atutów zalicza się również wysoka skuteczność działań. Jeśli chcą Państwo uzyskać porady, zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. Można również spotkać się z nami osobiście. Nasza siedziba dostępna jest pod adresem: ul. Słowackiego 3, Piotrków Trybunalski.

Kredyty frankowe

(…)

(…)

Egzekucja odszkodowań

(…)

(…)

Prawo medyczne

(dot. błędu medycznego)

Wsparcie z zakresu prawa medycznego

W naszej kancelarii specjalizujemy się w prawie medycznym, szczególnie w sprawach dotyczących błędu medycznego.

Czym właściwie jest błąd medyczny?

Pojęcie błędu medycznego, czy też zamiennie stosowanego „błędu w sztuce lekarskiej”, nie zostało zdefiniowane w żadnym przepisie prawnym. W Orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazano, że błędem w sztuce lekarskiej jest nieumyślne działanie, zaniechanie lub zaniedbanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pacjentów, jak i personelu medycznego. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi wszystkich typów błędów lekarskich, takich jak: błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, techniczny.

Błąd diagnostyczny – polega na niewłaściwym stwierdzeniu choroby, której pacjent nie ma, lub nierozpoznaniu istniejącej choroby, co przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Wynika z nieprawidłowych przesłanek, którymi kieruje się lekarz, prowadzących do negatywnego wpływu na proces całego leczenia.

Błąd terapeutyczny – występuje wtedy, gdy lekarz wybiera nieprawidłową metodę leczenia lub błędny sposób leczenia. Przykładem błędu terapeutycznego jest podjęcie przez lekarza decyzji o operacji, gdy istniały przeciwwskazania do jej wykonania lub przepisanie niewłaściwych leków, które mają negatywny wpływ na zdrowie pacjenta.

Błąd organizacyjny – wynika z niesprawnej organizacji pomocy medycznej, przyczyniającej się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Błąd techniczny – występuje podczas zabiegów operacyjnych. Polega na niewłaściwym postępowaniu osoby uczestniczącej w przeprowadzanej operacji, które prowadzi do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub zgonu.

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w procesie mediacji, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu karnym oraz cywilnym. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań oraz rent z tytułu błędu lekarskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Prawo nieruchomości

(…)

(…)

Prawo rodzinne

(m.in. rozwody, separacje, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, podział majątku)

Prawo rodzinne kształtuje majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne w rodzinie, określa prawa i obowiązki małżonków oraz ich dzieci, definiuje, czym jest małżeństwo, jak powstaje i jakie kroki trzeba podjąć, by zostało ono rozwiązane. Akty prawne prawa rodzinnego charakteryzują małżeńskie ustroje majątkowe, precyzują, czym jest pokrewieństwo i powinowactwo, a także ustalają zasady opieki, kurateli oraz przysposobienia. To gałąź prawa, która dotyka codziennego życia każdego człowieka. Sprawy rodzinne często charakteryzują się postępowaniem pełnym emocji, a pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna, aby odpowiednio zadbać o swój interes prawny.

Radca Prawny Paulina Majewska doradza swoim Klientom, jakie działania należy zrealizować, by osiągnąć określone cele prawne, przygotowuje pozwy cywilne, wnioski dowodowe, oświadczenia oraz środki zaskarżenia. Kancelaria świadczy ponadto kompleksowe usługi prawne w zakresie reprezentacji swoich Klientów na sali sądowej – Radca Prawny zadaje pytania, zwraca się do Sądu, odpowiada na twierdzenia strony przeciwnej.

W sprawach rodzinnych Klientom zależy na jak najszybszym zakończeniu procesu, dlatego warto skorzystać ze wsparcia Radcy Prawnego. Pisma procesowe złożone przez profesjonalnego pełnomocnika nie będą dotknięte żadnymi brakami formalnymi, dzięki czemu postępowanie potoczy się szybciej i sprawniej – wezwanie do ich uzupełnienia może wydłużyć sprawę nawet o kilka tygodni.

Odpowiednie ukształtowanie stosunków prawnych w rodzinie to podstawa właściwego funkcjonowania. Kancelaria Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej świadczy usługi prawne na podstawie wieloletniego doświadczenia w obsłudze prawnej firm, jak i Klientów indywidualnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, spotkania mogą odbywać się również poza godzinami pracy Kancelarii. W każdej sytuacji pomożemy Państwu znaleźć optymalne rozwiązanie w danej sprawie.

Twoje problemy
nasza opieka

Możesz bezpośrednio skontaktować się
z naszymi prawnikami

Napisz do nas
0%